Menu
Menu

อบรมในหัวข้อเทคนิคการขายและการให้บริการงานกฎหมาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นรู […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เกียรติเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการรับนักศึกษาเข […]

พิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ อาคารภ […]

๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนัก […]

เตรียมพร้อมรับมือ Transfer Pricing

ถึงเวลาเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายใหม่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน คว […]