กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 2)

4.   ความแตกต่างระหว่าง Joint Venture และ Consortium 4.1    สถานะทางกฎหมาย  Consortium ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ […]

สัมมนาในหัวข้อ”Update กฎหมายภาษีและภาระภาษีสำหรับองค์การมหาชน”

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง”Update กฎหมายภาษีและภาระภาษีสำหรับองค์การมหาชน” ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 […]