รับสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 768) พ.ศ. 2566 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเว้น […]

โครงการศาลจำลอง เพื่อทดสอบความรู้ของผู้ช่วยนักกฎหมายธรรมนิติในปี พ.ศ. 2566

สำนักคดี บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดศาลจำลองขึ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ การแก้ปัญหาใ […]

เปิด 113 รายชื่อ รัฐหรือภาคีที่เป็นคู่สัญญาตามความตกลงพหุภาคีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ

ประกาศกระทรวงการคลัง ได้กำหนดรายชื่อรัฐหรือภาคี ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางก […]

ถอดคำพิพากษาภาษี ep.16 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: การที่ลูกจ้างได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) จากนายจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นายจ้าง ต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนสิงหาคม 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 145 เดือนสิงหาคม 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. กำหนดแบบคำร้องขอคืนภาษี ตามกฎห […]

สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 779) พ.ศ. 2566 กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment T […]

ประเทศไทยเตรียมความพร้อม !! ปฏิบัติตามพันธกรณีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีอากรระหว่างประเทศ

พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฎิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจ […]

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายธรรมนิติ นายพิชัย พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร นายกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธาน […]