รับสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 768) พ.ศ. 2566 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา[1]ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์[2]ให้ครอบคลุมทุกกรณี ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ยกเว้นภาษีเงินได้

     1.1 บุคคลธรรมดา

       1.1.1 สิทธิประโยชน์: ยกเว้นเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) – (6) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

       1.1.2 เงื่อนไขการได้สิทธิ: ต้องนำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1.1.1 มารวมคำนวณกับเงินได้ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าของเงินที่จ่ายตามกรณีที่กำหนดไว้ และไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) – (6) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

     1.2 นิติบุคคล

       1.2.1 สิทธิประโยชน์: ยกเว้นเงินได้ของนิติบุคคลเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน

       1.2.2 เงื่อนไขการได้สิทธิ: ต้องนำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1.2.1 มารวมคำนวณกับรายจ่ายที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่าย และไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การบริจาคที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 1 ต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เท่านั้น

 

2. ยกเว้นภาษีสำหรับการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษา

     2.1 สิทธิประโยชน์: ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษา

     2.2 เงื่อนไขการได้สิทธิ: เงินได้ที่จะได้รับยกเว้นตามข้อ 2.1 นั้น ผู้โอนต้องไม่นำต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

3. ระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 

รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ที่มา: https://bitly.ws/T26f

 

[1] สถานศึกษา หมายถึง (1) สถานศึกษาของรัฐ (2) โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (4) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ และ (5) สถาบันอุมดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุมดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศฯ

 

[2] ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบที่ใช้สร้างและเก็บข้อมูลการบริจาคในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

บทความที่เกี่ยวข้อง