รับสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 768) พ.ศ. 2566 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเว้น […]