SCBจัดสัมมนาพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ถึงยุค AEC” ในงานจุฬาฯ วิชาการ 2555

ด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาพิเศษในงานจุฬาฯวิชาการ 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมในการเสวนา 2 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ถึงยุค AEC” และ “มองไกลในตลาดทุนและตลาดหุ้น มุ่งสู่ AEC” ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกเศรษฐกิจไทยในยุค AEC ทิศทางทางเศรษฐกิจ และโอกาสต

กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานบ้านมีผลบังคับใช้แล้ว

กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานบ้าน ส่งผลให้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างที่ทำงานบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชาวไทยหรือแรงงานข้ามชาติที่มีการทำงานจริง

กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง “การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่” โดยจะจัดสัมมนาระหว่างวันอังคารที่ 20 – วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. จำนวน 8 รอบ
ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7

คลังจ่อรื้อโครงสร้างภาษี ลดเหลื่อมล้ำ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีหลายส่วนให้มีความสอดคล้องกัน และให้เกิดความเสมอภาค ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีคู่สมรส และภาษีเงินบริจาค โดยจะพยายามให้แล้วเสร็จทันปีภาษี 2555 นี้ แต่ตามกระบวนการจะต้องผ่านการพิจารณาของสภาฯก่อน