ปรับปรุงใหม่ ! อำนาจของเจ้าพนักงานประเมินสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับ VAT สำหรับผู้นำเข้า โดยไม่ต้องมีคำร้อง

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 348/2565 ได้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 120/2545 เกี่ยวกับการมอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามป […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP9 อากรแสตมป์ (ใบสั่งจ้าง)

ถาม: ใบสั่งจ้าง (Purchase Order) เป็นเอกสารจ้างทำของที่ได้มีการลงลายมือชื่อ ที่อยู่ผู้สั่งจ้างและผู้รับจ้างเป็นตราสารที่อยู่ในบังคับต้องเสีย […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนตุลาคม 2565

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 135 เดือนตุลาคม 2565   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค […]