ครม.อนุมัติลดอัตราภาษีรายได้บุคคลต่ำสุดเหลือ 5%จาก 10%

ครม.เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างภาษีรายได้บุคคลธรรมดาให้เกิดความเป็นธรรม
ปรับขั้นอัตราภาษีถี่ขึ้นเป็น 7 ขั้นจากเดิม 5 ขั้น ลดอัตราภาษีต่ำสุดจาก
10% เหลือ 5% และอัตราสูงสุด 37% เหลือ 35%…