ศาลยุติธรรม เลื่อนพิจารณาคดีในพื้นที่น้ำท่วม

พร้อมเร่งช่วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ ที่ถูกน้ำท่วม ส่งเรือท้องแบน  เครื่องสูบน้ำ เสื้อชูชีพ  และเครื่องอุปโภคบริโภคให้

หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว

ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย พ.ศ.  2554  มีผลบังคับใช้