ตั้ง New Start-up ได้รับยกเว้นภาษีสุดคุ้ม!

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 1. สำหรับบุคคลธรรมดา […]

การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และอัตราภาษีใหม่ล่าสุด! (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาาฯ (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และอั […]

ขยายเวลารายจ่ายลงทุน (เดิมหักเพิ่มได้ 2 เท่า เหลือ 1.5 เท่า) อีก 1 ปี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอออกไปอีก […]