HOT!!! ไม่กรอกข้อมูลโครงการลงทุนและแผนการลงทุนภายในสิ้นปี 2560 นี้เสียสิทธิหักรายจ่ายเพื่อการลงทุน 1.5 เท่า

ตามที่พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 642) พ.ศ.2560 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีสิทธินำร […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนธันวาคม 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter               ยินพรปีใหม่บันดาลไทยสุขสันต์ คะนึงถึงเทวัญ ธ นำไทยสุขศรี วันนี้แม้ […]