กสทช.ต่ออายุ”วิทยุชุมชน”6,601 สถานี ออกไปอีก 300 วัน

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการชุดเล็กฝั่งกระจายเสีย

ผลทางภาษีในกรณีสินค้า/ทรัพย์สิน เสียหายจากอุทกภัย

มหาอุทกภัยในปีนี้ ได้ก่อความเสียหายต่อภาคธุรกิจของไทยอย่างมหาศาล บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ได้พยายามปกป้องกิจการจากอุทกภัยดังกล่าว ทั้งด้วยการป้องกันสารพัดวิธี การขนย้ายทรัพย์สินและสินค้าไปที่สูงหรือที่ปลอดภัย บางแห่งสามารถจัดการได้ทันท่วงที แต่บางแห่งก็ได้รับความเสียหาย เช่น กรณีน้ำเข้าท่วมรถถยนต์ที่ประกอบเสร็จ ซึ่งเป็นสินค้ารอการขายร่วม 200 คั

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2554 เป็นกรณีพิเศษ

ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด และ อธิบดีศาลปกครองกลาง
ได้มีคำสั่งให้ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่
1-4 พฤศจิกายน 2554 เป็นกรณีพิเศษ รวมถึง
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้มีคำสั่งให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุด
ราชการของ สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง เป็นกรณีพิเศษด้วย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกคำสั่งให้ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากพื้นที่และเส้นทางคมนาคมโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญถูกผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้การเดินทางสัญจรเข้าและออกสำนักงานเป็นไปด้วยความลำบาก อีกทั้งขณะนี้ตุลาการศาลรัฐธร