Menu

ENG

Menu

กสทช.ต่ออายุ”วิทยุชุมชน”6,601 สถานี ออกไปอีก 300 วัน

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการชุดเล็กฝั่งกระจายเสีย

ผลทางภาษีในกรณีสินค้า/ทรัพย์สิน เสียหายจากอุทกภัย

มหาอุทกภัยในปีนี้ ได้ก่อความเสียหายต่อภาคธุรกิจของไทยอย่างมหาศาล บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ได้พยายามปกป้องกิจการจากอุทกภัยดังกล่าว ทั้งด้วยการป้องกันสารพัดวิธี การขนย้ายทรัพย์สินและสินค้าไปที่สูงหรือที่ปลอดภัย บางแห่งสามารถจัดการได้ทันท่วงที แต่บางแห่งก็ได้รับความเสียหาย เช่น กรณีน้ำเข้าท่วมรถถยนต์ที่ประกอบเสร็จ ซึ่งเป็นสินค้ารอการขายร่วม 200 คั

มาตรการทางภาษีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554

“น้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้ง…” ตอนนี้คงไม่มีคนไทยคนไหนเห็นด้วยกับเนื้อพลงประโยคนี้ แต่น่าจะเห็นด้วยกับเนื้อเพลงประโยคต่อไปที่ว่า "พี่ว่าน้ำแห้ง ให้ฝนแล้งซะยังดีกว่า…” เพราะภาพคนหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคา และภาพใบหน้าของบรรดาผู้ประสบภัยที่ร่ำไห้ด้วยน้ำตานองหน้า สิ้นเนื้อประดาตัว สะเทือนใจของคนที่พบเห็นมาก

ภาษีอากรเกี่ยวกับกรณีบริษัทจ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัยพิบัติ

วิกฤตการณ์น้ำท่วมในปี 2554 นี้ถือได้ว่าเป็นมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้จำนวนมาก พื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 64 จังหวัด เสียชีวิต 533 ราย สูญหาย 2 ราย และยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 24 จังหวัด ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟู 40 จังหวัด1 

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2554 เป็นกรณีพิเศษ

ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด และ อธิบดีศาลปกครองกลาง
ได้มีคำสั่งให้ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่
1-4 พฤศจิกายน 2554 เป็นกรณีพิเศษ รวมถึง
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้มีคำสั่งให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุด
ราชการของ สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง เป็นกรณีพิเศษด้วย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกคำสั่งให้ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากพื้นที่และเส้นทางคมนาคมโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญถูกผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้การเดินทางสัญจรเข้าและออกสำนักงานเป็นไปด้วยความลำบาก อีกทั้งขณะนี้ตุลาการศาลรัฐธร