คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร(ฉบับล่าสุด)

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 37/2551