Menu

ENG

Menu

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่

ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่นี้ ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป โดยในเขตกรุ […]

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร(ฉบับล่าสุด)

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 37/2551

เปรียบเทียบพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และพ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 แก้ไขและเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522

คำชี้แจง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป