จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนสิงหาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 68 เดือนสิงหาคม 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแส […]

ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา เรื่องมาตรการพี่ช่วยน้อง และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท

             เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร […]

ครม. อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ ฯ รองรับระบบ “e-Payment”

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ . […]

ขยายเวลาให้กิจการ BOI ยื่นภาษี ฯ และขอคืนภาษีได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2559 เพื่อขยายกำหนดเวลาการยื่นร […]