ครม. อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ ฯ รองรับระบบ “e-Payment”

 

        เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan) โดยจะปรับปรุงบทบัญญัติประมวลรัษฎากร ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2. การหักภาษีและนำส่งภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. การจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์
4. การนำส่งข้อมูลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และลดต้นทุนของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและกรมสรรพากร

ติดตามรายละเอียดได้จาก http://goo.gl/lk9kU5

(ข้อที่ 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)