ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา เรื่องมาตรการพี่ช่วยน้อง และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท

             เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร […]

ครม. อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ ฯ รองรับระบบ “e-Payment”

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ . […]