• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา เรื่องมาตรการพี่ช่วยน้อง และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท

ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา เรื่องมาตรการพี่ช่วยน้อง และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท

     

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … รวม 2 ฉบับ เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (มาตรการพี่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

ติดตามรายละเอียดได้จาก http://goo.gl/lk9kU5

(ข้อที่ 8. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท)