จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนตุลาคม 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 59 เดือนตุลาคม 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีบริจาคเงินหรือทร […]

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรจากคณะบุคคลประเภทค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวและค่าดอกเบี้ยเงินฝาก

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ครม.ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลประเภทค่าเช่า […]