การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO, Live Exchange”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 คุณชลาพันธ์ เจนงามกุล กรรมการบริหารสำนักกฎหมายธุรกิจ และคุณกิตติรัฐ ฦๅชา กรรมการบริหารสำนักกฎหมายภาษี บริษัท สำนัก […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนเมษายน 2565

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   ฉบับที่ 129 เดือนเมษายน 2565 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรั […]