• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO, Live Exchange”

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO, Live Exchange”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 คุณชลาพันธ์ เจนงามกุล กรรมการบริหารสำนักกฎหมายธุรกิจ และคุณกิตติรัฐ ฦๅชา กรรมการบริหารสำนักกฎหมายภาษี บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด มีโอกาสได้ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการสัมมนา ในการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO, Live Exchange” ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 200 ท่าน มีทั้งที่เป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สนใจอีกหลายภาคส่วน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ความสนใจกับหัวข้อดังกล่าวผ่านคำถามที่น่าสนใจในหลายประเด็น ส่งผลให้การสัมมนาในวันนั้นเต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสจัดงานสัมมนาลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกในหลาย ๆ วาระต่อไป