จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนเมษายน 2565

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   ฉบับที่ 129 เดือนเมษายน 2565 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรั […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนตุลาคม 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 123 เดือนตุลาคม 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับรา […]

Update หลักเกณฑ์ใหม่ การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็นต้นไป

ในยุคปัจจุบันที่ลักษณะการดำเนินธุรกิจของกิจการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ทำให้หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่บังคับใช […]

Update เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ยกเว้นภาษีเงินได้ของกองทุน RMF สำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ 91 ปี 2563

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 401) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเ […]

Update!!! กฎหมาย Transfer Pricing กรณียื่นแบบ Disclosure form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 เป็นต้นไป

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ […]