• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • Update!!! กฎหมาย Transfer Pricing กรณียื่นแบบ Disclosure form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 เป็นต้นไป

Update!!! กฎหมาย Transfer Pricing กรณียื่นแบบ Disclosure form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 เป็นต้นไป

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ที่ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หรือ Disclosure form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. แต่เดิมบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถยื่น Disclosure form ได้ทั้งในรูปแบบกระดาษ และผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ปัจจุบัน กฎหมายวางแนวทางให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยื่น Disclosure form ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเป็นหลัก โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1.1 ยื่นแบบ Disclosure form ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยตรง ผ่านการ log in โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบของกรมสรรพากร

1.2 ยื่นแบบ Disclosure form ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On ของกระทรวงการคลัง https://etax.mof.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ของกระทรวงการคลัง

     ทั้งนี้ การยื่นแบบ Disclosure form จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ จากระบบการยื่นแบบ Disclosure form

2. ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร จนไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1. ได้ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบ Disclosure form โดยใช้แบบที่พิมพ์จากระบบทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th พร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรถึงเหตุอันสมควรจนไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมการยื่นแบบรายงานดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งอยู่

     ทั้งนี้ การยื่นแบบ Disclosure form ตามวิธีการข้อ 2. นี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับใบรับการยื่นแบบรายงานนั้นจากกรมสรรพากร

ที่มา https://bit.ly/3t4V1ks

นภัทร วงศ์ลิมปิยะรัตน์
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

บทความที่เกี่ยวข้อง