ผู้จัดการมรดก (บุคคลผู้เสียสละและมักจะต้องรับความเสี่ยง)

ผู้อ่านเคยประสบปัญหาหลังจากสมาชิกครอบครัวเสียชีวิต เช่น การไปเบิกถอนเงินหรือไปดำเนินการโอนที่ดินแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องมีคำสั่งศาลมาแสดงก […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 127 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP6 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อต้องห้าม

ถาม : การประกอบกิจการขนส่งสินค้าในและนอกราชอาณาจักรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร และภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้านอกราชอาณ […]