ถอดคำพิพากษาภาษี EP7 อากรแสตมป์

ถาม : สัญญากู้ยืมเงินไม่ปิดอากรแสตมป์ หรือปิดอากรแสตมป์แต่ไม่ได้ขีดฆ่า จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้จำเลยรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP6 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อต้องห้าม

ถาม : การประกอบกิจการขนส่งสินค้าในและนอกราชอาณาจักรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร และภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้านอกราชอาณ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP4 เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

ถาม : ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธินำเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่เหลืออยู่ไปชำระภาษีในเดือนภาษีอื่นๆ ที่ไม่ใช่เดือนภาษีถัดไปได้หร […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP3 เรื่องสิทธิขอคืนภาษี

ถาม : ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้เสียภาษีให้กับกรมสรรพากรไปแล้ว จะมีสิทธิขอคืนภาษีได้หรือไม่? และถ้ามีสิทธิขอคืน จะมีระยะเวลาในการขอคืนเท่ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP2 การหักกลบลบหนี้ค่าภาษีและเงินเพิ่ม

ถาม : เจ้าพนักงานสรรพากรสามารถหักกลบลบหนี้โดยการนำเงินภาษีที่มีสิทธิได้รับคืนไปหักชำระภาษีบางส่วนและนำไปหักในส่วนเงินเพิ่มด้วย ได้หรือไม่ ? […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP1 การขอคืนภาษี

Q : เสียภาษีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรหรือไม่? อย่างไร? A : ประมวลรัษฎากร มาตรา 4 บัญญัติให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับด […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 124 เดือนพฤศจิกายน 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าตอบแทนจ […]

ประเด็นน่าสนใจของ กฎหมาย E-Service มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2564

ประเด็นน่าสนใจ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการต่างประเทศ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2564

เมื่อต้องปิดกิจการและต้องให้ลูกจ้างออกจากงาน ต้องหักภาษีอย่างไร

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดส่งผลทำให้เศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอยลงทุกวัน และผู้ประกอบกิจการหลายรายต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ […]