ทำอย่างไร เมื่อท่านปิดอากรแสตมป์บนตราสารไม่ครบ?

ทำอย่างไร เมื่อท่านปิดอากรแสตมป์บนตราสารไม่ครบ? กองบรรณาธิการ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ในบทความที่แล้วผู้เขียนได้เขียนอธิบายถึงเรื่อ […]

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เพื่อนนักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนัก […]

เกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านปิดอากรแสตมป์บนตราสารไม่ครบ?

เกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านปิดอากรแสตมป์บนตราสารไม่ครบ ? กองบรรณาธิการ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   คนส่วนใหญ่มักไม่กังวลปัญหาเรื่องอาก […]

กฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่มประกาศในราชกิจจานุเบิกษาแล้ว จะใช้บังคับในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 26 พศ.2558 เรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษ […]