สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าวิจัยที่สามารถลงรายจ่ายได้ถึง 3 เท่า!

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559   กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อยกเว้นรายจ่ายสำหรับค่าจ […]

เพิ่มโทษความรับผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร

เพิ่มโทษความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตามที่มีพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2559 ออกมานั้น ได้เพิ่มโ […]

คงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติออกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่600) พ.ศ. 2559 ให้คงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2559 […]

ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร

ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร นายธรดล  จันทรศัพท์                                                               […]

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ที่ซื้อบ้านหรืออาคารชุดก่อนสิ้นปี 2559

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ที่ซื้อบ้านหรืออาคารชุดก่อนสิ้นปี 2559 ราชศักดิ์ กุลกัลยา บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด                 ข่าวดีส […]

สัมมนาเรื่อง “Update กฎหมายภาษี 2558 – 2559 ประเด็นการขอคืนและการตรวจสอบภาษีที่ต้องรู้”

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “Update กฎหมายภาษี 2558 – 2559 ประเด็นการขอคืนและการตรวจสอบภาษีที่ต้องรู้” &n […]

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดหลังแรก

กฎกระทรวงฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ภาพประกอบจาก Imagesource.com รัฐมนตรีว่าการกระทร […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมกราคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 62 เดือนมกราคม 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นการตรวจสอบ ประเมินภาษีสำหรับ SME […]

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) ของสินค้าไม่มีรูปร่าง

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) กับสินค้าไม่มีรูปร่าง นายชัยศิริ ลิ่วสัมฤทธิ์ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด    & […]