• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดหลังแรก

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดหลังแรก

กฎกระทรวงฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

ภาพประกอบจาก Imagesource.com

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559) เพื่อยกเว้นเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดหลังแรกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โดยยกเว้นเงินได้ให้เป็นจำนวนร้อยละ 20 ของค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และให้นำไปเฉลี่ยเท่าๆกันเป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. บ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000,000 บาท

2. ต้องซื้อและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

3. ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้ซื้อตาย หรือ อสังหาริมทรัพย์สิ้นสภาพทั้งหมด

4. ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดมาก่อน

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ที่มาราชกิจจานุเบกษา