คงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559

สภานิติบัญญัติแห่งชาติออกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่600) พ.ศ. 2559 ให้คงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2559 ดังนี้

 

 

 

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา