• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ครม. เห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล

ครม. เห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล

                  

 

                    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล โดยอนุมัติหลักการในร่างพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร และเห็นชอบในหลักการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้

                            – กำหนดให้เงินได้ตามมาตรา 40(7) และมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีอัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาที่สูงกว่าร้อยละ 60 ลดลงเหลือร้อยละ 60 สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

                            – ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดา สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใดๆ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และให้สิทธินิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งดังกล่าว ที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาท  สามารถนำรายจ่ายที่เกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี

                            – ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดินและกฎหมายอาคารชุด สำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือห้องชุดของผู้ถือหุ้นเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยลดให้จากร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นร้อยละ 0.01

                    ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

                    ติดตามรายละเอียดได้จาก http://goo.gl/rvcUk3

                    (ข้อที่ 3. เรื่อง  มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล (ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ รวม 4 ฉบับ)