• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • HOT!!! ไม่กรอกข้อมูลโครงการลงทุนและแผนการลงทุนภายในสิ้นปี 2560 นี้เสียสิทธิหักรายจ่ายเพื่อการลงทุน 1.5 เท่า

HOT!!! ไม่กรอกข้อมูลโครงการลงทุนและแผนการลงทุนภายในสิ้นปี 2560 นี้เสียสิทธิหักรายจ่ายเพื่อการลงทุน 1.5 เท่า

ตามที่พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 642) พ.ศ.2560 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีสิทธินำรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม มาหักรายจ่ายได้อีก 0.5 เท่านั้น

หากท่านมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนฯ จากการซื้อทรัพย์สิน เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าก่อสร้างอาคาร เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560  และประสงค์จะใช้สิทธิหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนฯ ได้อีก 0.5 เท่า

ต้องดำเนินกรอกข้อมูลการจัดทำโครงการลงทุนและแผนการลงทุน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ http://interapp4.rd.go.th/investment/login/index.php 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงจะได้รับสิทธิหักรายจ่ายดังกล่าวเพิ่มอีก 0.5 เท่า