ตั้ง New Start-up ได้รับยกเว้นภาษีสุดคุ้ม!

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560

1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่โอนทรัพย์สินให้แก่ New Start-up จะได้รับการการยกเว้นภาษีเงินได้บุุคคลธรรมดา / ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์ โดยมีเงิื่อนไขดังนี้

1.1 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 และ

1.2 โอนทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามข้อ 1. โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560

*ทั้งนี้ สำหรับค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมไปถึงการโอนห้องชุด ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขในข้อ 1 เพื่อชำระค่าหุ้น เหลือ 0.01 %

 

2. New Start-up  SMEs จะได้รับการยกเว้นเงินได้จากรายจ่ายค่าจดทะเบียนจัดตั้ง ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มอีก 1 เท่า เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี โดยมีเงิื่อนไขดังนี้

2.1 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 และ

2.2 มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5,000,000 บาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30,000,000 บาท และ

2.3 เป็นรายจ่ายที่เกิดจากการรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี

 

* ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

*ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีการโอนห้องชุดของผู้ถือหุ้นเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา