• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และอัตราภาษีใหม่ล่าสุด! (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และอัตราภาษีใหม่ล่าสุด! (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาาฯ (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560

การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และอัตราภาษี ในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่ ดังนี้

1. การหักค่าใช้จ่าย


 

2. การหักค่าลดหย่อน

3. อัตราภาษีใหม่!

4. เงินได้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องยื่นแบบ

ที่มา: :  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/012/33.PDF และ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/012/23.PDF