ประเทศไทยเตรียมความพร้อม !! ปฏิบัติตามพันธกรณีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีอากรระหว่างประเทศ

พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฎิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป) กฎหมายฉบับนี้ทำให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามความตกลง หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร โดยที่ประเทศไทยต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรแบบร้องขอและข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติกับคู่ภาคีของความตกลงดังกล่าวภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bitly.ws/Rqay

บทความที่เกี่ยวข้อง