• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ข่าวเผยแพร่
  • /
  • เปิด 113 รายชื่อ รัฐหรือภาคีที่เป็นคู่สัญญาตามความตกลงพหุภาคีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ

เปิด 113 รายชื่อ รัฐหรือภาคีที่เป็นคู่สัญญาตามความตกลงพหุภาคีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ

ประกาศกระทรวงการคลัง ได้กำหนดรายชื่อรัฐหรือภาคี ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการดำเนินการตามความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information) ตามพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังต่อไปนี้

 

กำหนดรายชื่อรัฐหรือภาคีดังต่อไปนี้ ให้เป็นคู่สัญญาที่เข้าร่วม (Participating Jurisdiction) และเป็นคู่สัญญาที่จะได้รับรายงาน (Reportable Jurisdiction)