เปิด 113 รายชื่อ รัฐหรือภาคีที่เป็นคู่สัญญาตามความตกลงพหุภาคีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ

ประกาศกระทรวงการคลัง ได้กำหนดรายชื่อรัฐหรือภาคี ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางก […]

ถอดคำพิพากษาภาษี ep.16 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: การที่ลูกจ้างได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) จากนายจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นายจ้าง ต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนสิงหาคม 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 145 เดือนสิงหาคม 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. กำหนดแบบคำร้องขอคืนภาษี ตามกฎห […]