อบรมในหัวข้อเทคนิคการขายและการให้บริการงานกฎหมาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการขาย และการให้บริการงานกฎหมาย” ณ พื้นที่สำนักงาน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยมี รองศาสตราจารย์ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในด้านเทคนิคการขาย และการนำเสนอขายงานบริการงานกฎหมายทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง