ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) โดยเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับจะทำให้เกิดการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลทั้งในตลาดแรกและตลอดรองเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีเพียง 2 บริษัทผู้ออกโทเคนดิจิทัลเท่านั้น คือ บุพเพสันนิวาสโทเคน (Destiny Token) ที่ระดมทุนไปสร้างภาพยนตร์ และสิริ ฮับ โทเคน (Siri Hub Token) ที่ระดมทุนไปใช้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/65840

บทความที่เกี่ยวข้อง