ครม. เห็นชอบ ร่างกฎหมายทวงหนี้

ครม.มีมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.การติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรมและบทลงโทษ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

นายวัชระ กรรณิการ์ เผย ครม. เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.การติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การติดตามทวงถามหนี้ เป็นการรวบรวมผู้ทวงหนี้ทั้งหมดภายในกฎหมายฉบับใหม่ มีการจดทะเบียนติดตามการทวงหนี้ เมื่อกฎหมายออกบังคับใช้ ผู้ทวงหนี้ต้องได้รับการอนุญาติจากหน่วยงานทั้งสิ้น

ข้อห้ามต่างๆ มีการกำหนดเวลาติดต่อ ทางโทรสาร โทรศัพท์ จดหมาย ที่ชัดเจน โดยห้ามคุกคามใช้ภาษาดูหมิ่นถากถางดูหมิ่น ห้ามเปิดเผยประวัติลูกหนี้ให้บุคคลไม่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามร่างกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ติดตามทวงหนี้กระทำการติดตามจนเข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำของศาล พร้อมกันนั้นได้กำหนดโทษทางอาญาไว้ 3 ระดับ คือ ปรับ 1 แสนบาท, จำคุก 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ จำคุก 3 ปี ปรับ 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รมว.คลังรายงาน ครม.ว่า ปัจจุบันกฎหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดครอบคลุมเฉพาะสถาบันการเงิน แต่การทวงหนี้ต่างๆ สถาบันการเงินว่าจ้างบริษัทภายนอกไม่ใช่สถาบันการเงินไปทวงหนี้ ซึ่งอยู่นอกเหนือกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังจึงนำเสนอร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว

ตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย

1.กำหนดให้ผู้ที่รับจ้างจากผู้ให้สินเชื่อเป็นการค้าปกติ ในการติดตามทวงถามหนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องจดทะเบียนการประกอบ ธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ หากเป็นการติดตามหนี้โดยเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อโดยตรงไม่ต้องจดทะเบียน

2.ห้ามไม่ให้ผู้ติดตามหนี้ติดต่อผู้ใดที่ไม่ใช่ลูกหนี้เพื่อทวงถามหนี้ โดยการติดต่อบุคคลอื่นให้ทำเพื่อสอบถามสถานที่ติดต่อลูกหนี้เท่านั้น โดยกำหนดวิธีปฏิบัติในการติดต่อกับบุคคลอื่นไว้ เช่น จำกัดช่วงเวลาการติดต่อทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือบุคคล โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ เป็นต้น

3.กำหนดวิธีการปฏิบัติติดต่อกับลูกหนี้ และข้อห้ามในการติดตามทวงถามหนี้ เช่น จำกัดช่วงเวลาติดต่อไม่ว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือบุคคล โดยให้ติดต่อกับผู้บริโภคได้ตามสถานที่ที่ลูกหนี้แจ้งไว้ เป็นต้น ส่วนข้อห้าม เช่น ห้ามกระทำในลักษณะที่ต้องเป็นการละเมิด และคุกคามรวมถึงห้ามผู้ติดตามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม

4.กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับการติดตามทวงถามหนี้ มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการติดตามทวงถามหนี้ของผู้ติดตามหนี้ ออกประกาศหรือคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ รับเรื่อง ร้องเรียน เป็นต้น

 

ที่มา http://www.voicetv.co.th/content/21218/ครมเห็นชอบร่างกฎหมายทวงหนี้