• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถก ครม. คลังเตรียมขอยกเลิกภาษีเงินได้แก่บุคคลที่ร่วมออกร้าน ตปท.

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถก ครม. คลังเตรียมขอยกเลิกภาษีเงินได้แก่บุคคลที่ร่วมออกร้าน ตปท.

วันที่ 21 พ.ค. ในการการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้
ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่… พ.ศ….
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
โดยให้กรมสรรพสามิต พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จะร่วมออกร้าน งานนิทรรศการ
หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันการส่งออกของประเทศ
ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย
ได้มีโอกาสในการหาตลาดใหม่ในต่างประเทศที่มีศักยภาพ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2557

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เตรียมขออนุมัติโอน
"เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" ให้กับสำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ขณะที่นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักรายกรัฐมนตรี เสนอให้ครม.
รับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเดือนมีนาคม 2556 อาทิ
ความคืบหน้ากองทุนสตรี กองทุนตั้งตัวได้ และโครงการแท็บเล็ต

 

ที่มา มติชน