การจัดทำ การส่ง หรือการเก็บรักษาใบกำกับภาษี โดยวิธีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp)

     เนื่องจากกรมสรรพากรมีความประสงค์ที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการดำเนินการจัดทำ การส่ง หรือการเก็บรักษาใบกำกับภาษี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 กรมสรรพากรจึงได้ออกประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การจัดทำ ส่ง หรือเก็บรักษา ใบกำกับภาษี โดยการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการจดทะเบียนในการจัดทำ ส่ง หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

     การประทับรับรองเวลา (Time Stamp) เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับรับรองความมีอยู่ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ขณะที่มีการรับรองและสามารถใช้ในการระบุเวลาที่เอกสารถูกสร้างขึ้นหรือปรับปรุงล่าสุด เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในการรับรองเวลานั้น ๆ

[1] ให้ถือว่าใบกำกับภาษีที่ผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการได้รับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และได้รับการประทับรับรองเวลา เป็นใบกำกับภาษีตามประกาศฉบับนี้

รายละเอียดตาม www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/pa_time_stampA.pdf

 

บทความที่เกี่ยวข้อง