การจัดทำ การส่ง หรือการเก็บรักษาใบกำกับภาษี โดยวิธีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp)

     เนื่องจากกรมสรรพากรมีความประสงค์ที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการดำเนินการจัดทำ การส่ง หรือการเก็บรักษาใบกำกับภาษี เมื่อวันที่ 12 พฤษภา […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤษภาคม 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 142 เดือนพฤษภาคม 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แ […]