ประกาศ ! หลักเกณฑ์มาตรการทางภาษี REIT buy-back

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 46) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 753) พ.ศ. 2565 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีอากรสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน (REIT buy-back) ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ มูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน

ต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืนร่วมกันจัดทำหนังสือรับรองการขายทรัพย์สินที่มีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศ จำนวน 2 ฉบับ และดำเนินการ ดังนี้

(ก) แจ้งและส่งมอบหนังสือรับรองฉบับหนึ่งต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย

(ข) แจ้งและส่งมอบหนังสือรับรองอีกฉบับหนึ่งต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีภูมิลำเนาหรือมีสถานประกอบการตั้งอยู่แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขายทรัพย์สิน แต่ไม่เกินวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่ขายทรัพย์สิน

(2) ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเก็บรักษาหลักฐานหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

 

ข้อ 2 ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืนที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากการขายทรัพย์สินที่ได้ซื้อมาตามข้อ 1 คืนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืนและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลร่วมกันจัดทำหนังสือรับรองการขายทรัพย์สินคืนที่มีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศ จำนวน 2 ฉบับ และดำเนินการ ดังนี้

(ก) แจ้งและส่งมอบหนังสือรับรองฉบับหนึ่งต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย

(ข) แจ้งและส่งมอบหนังสือรับรองอีกฉบับหนึ่งต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ในกรณีที่ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืนอยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืนมีภูมิลำเนาหรือมีสถานประกอบการตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขายทรัพย์สินคืน แต่ไม่เกินวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่ขายทรัพย์สินคืน

(2) ให้ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืนเก็บรักษาหลักฐานหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการขายทรัพย์สินคืน พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

 

ที่มา 1 https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc753.pdf

ที่มา 2 https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgg46A.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง