• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิที่เกิดจากการผลิตสินค้าหรือบริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 รอบบัญชี

ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิที่เกิดจากการผลิตสินค้าหรือบริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 รอบบัญชี

ครม.ออกพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 591) พ.ศ.2558 ให้สิทธิประโยชน์ แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ว่าสถานประกอบการนั้นเป็นสำนักงานใหญ่หรือไม่ โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 สำหรับเงินได้ที่เกิดจากการผลิตสินค้า ให้บริการและมีการใช้บริการนั้น ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดและให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา