• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • หลักเกณฑ์ใหม่ของ “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

หลักเกณฑ์ใหม่ของ “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 152/2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณา “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

คำสั่งฉบับนี้กำหนดยกเลิกความในข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 50/2537 และให้ใช้ความใหม่ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรโดยได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปี ต่อไปนี้

1. กรณียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

2. กรณียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว เนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี แต่ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ไม่น้อยกว่า กำไรสุทธิที่เคยยื่นในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

หากเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าว ถือว่ามี “เหตุอันสมควร” ซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมนั้นกำหนดให้ถือว่ามีเหุตอันสมควรเฉพาะกรณีที่ได้เสียภาษีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

ทั้งนี้ ใช้บังคับกับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

 

ที่มา: กรมสรรพากร