หลักเกณฑ์ใหม่ของ “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 152/2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณา “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร คำส […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 58 เดือนกันยายน 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด – ข่าวภาษี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ค […]