• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่…) พ.ศ….

เพื่อขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 6.3 (ร้อยละ 7 เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 (เดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559)

ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายประกาศกำหนดต่อไป

ที่มา: https://goo.gl/bZnMU3