ขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ […]