สำนักกฎหมายธรรมนิติเผยแพร่ร่างสัญญาTHAI-CCLฉบับสุดท้าย

สำนักกฎหมายธรรมนิติ (DLO) ในฐานะผู้รับผิดชอบทางกฎหมายของโครงการ ได้จัดทำร่างสัญญา CCL ของไทยฉบับสุดท้ายซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก CC International แล้ว

รายละเอียดของร่างสัญญาฉบับสุดท้าย ปรากฎตามลิ้งด้านล่างนี้

1.ร่างสัญญาCCLของไทยฉบับสุดท้าย (Thai CCL-BY-NC-SA ) : http://cc.in.th/wiki/th_ccl_f

2.คำแปลภาษาอังกฤษของร่างสัญญาฉบับสุดท้าย : http://cc.in.th/wiki/th_ccl_e_f

3.บันทึกการแก้ไขจากสัญญาCCL ฉบับทั่วไป(ภาษาอังกฤษ) : http://cc.in.th/wiki/th_ccl_changes_f

4.สัญญา CCL ฉบับทั่วไปเป็น ภาษาอังกฤษ(unport) : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode

ร่างสุดท้ายนี้ ได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะจากสาธารณชน มาปรับปรุงแก้ไขมากพอสมควร

ตามข้อกำหนดในการจัดทำสัญญา CCL ร่างสัญญาฉบับสุดท้ายนี้ จะเปิดให้สาธารณชนแสดงความเห็นเป็นรอบสุดท้าย ไม่เกิน 30 วัน

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จะจัดทำร่างสัญญาที่เหลืออีก ๕ ฉบับโดยยึดถือร่างสัญญานี้เป็นพื้นฐานและจะทะยอยโพสต์บนเว็บไซ้ท์ขอโครงการ CCThailand ต่อไปภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์นี้