จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือน มิถุนายน 2567

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ

DLO’s Tax Newsletter

ฉบับที่ 155 เดือนมิถุนายน 2567

กฎหมายใหม่ล่าสุด

     1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

     ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 53 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

     ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://bit.ly/3z1UsPG

     2. แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานสรรพากรในการนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

     คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 163/2567 เรื่อง การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กำหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานสรรพากรในการตรวจและแนะนำผู้เสียภาษีอากรในการนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 27 มาตรา 67 ตรี มาตรา 89 มาตรา 89/1 และมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีผู้เสียภาษีอากรไม่ยื่นรายการหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลา และกรณีวันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาในการยื่นรายการหรือชำระภาษีตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ รวมทั้งกรณีอื่น ๆ ที่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ ทั้งนี้ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

     ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://bit.ly/3Rs3QlV

 

ข่าวภาษี

 

วรินทร สะรุโณ

 

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 0-2680-9751, 0-2680-9725

 

บทความที่เกี่ยวข้อง