วันสุดท้ายแล้ว !!! สำหรับมาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน”

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 โดยผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่จ่ายจริงได้สูงสุด 40,000 บาท โดยผู้เสียภาษีจะต้องจ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว !!!) สรุปสาระสำคัญประกอบการช้อปวันสุดท้าย ดังนี้

  1. ผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษี ตามที่จ่ายจริง สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่าที่ได้สูงสุด 40,000 บาท โดย

        1.1 ยกเว้นได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับการจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือบริการที่มีหลักฐานการชำระเงินเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูป ในรูปแบบกระดาษ ร่วมกับใบกำกับภาษีเต็มรูปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

        1.2 ยกเว้นได้ตามจริง ส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับการจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือบริการที่มีหลักฐานการชำระเงินเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร

  1. เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามข้อ 1 กรณีการจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ โดยต้องเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ดังต่อไปนี้

        2.1 ค่าซื้อหนังสือ

        2.2 ค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

        2.3 ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

  1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการข้างต้น ไม่รวมถึงค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ดังต่อไปนี้

        3.1 ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์

        3.2 ค่าซื้อยาสูบ

        3.3 ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

        3.4 ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

        3.5 ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

        3.6 ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

        3.7 ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

        3.8 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

        3.9 ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าว นอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนด

        3.10 ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรการภาษีนี้

 

รายละเอียด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ที่มา https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr386.PDF

 

บทความที่เกี่ยวข้อง